Tachysurus lani, a new catfish species from the Pearl River basin, South China
Jian-Li Cheng, Wei-Han Shao, J. Andrés López and E Zhang