Hongshuia brevibarba, a new species of labeonin fishes (Pisces: Cyprinidae) from the upper Chang-Jiang basin in Guizhou Province, South China
Zeng, Zhi-Xuan, Shao, Wei-Han, Jin, Zhi-Jun, Zhang, E