A diminutive new species of Silurus (Teleostei: Siluridae) from Guangxi, southern China
Jie Li, Xin-hui Li, Gai Zhang and Yu-jie He