Fish otoliths from the Paleocene of Bavaria
SCHWARZHANS, Werner