Correction of the type locality of Australoheros ipatinguensis (Teleostei: Cichlidae)
Felipe P. Ottoni, Axel M. Katz and Pedro H. N. Bragança